Height   215mm

    Width    175mm

     Length   325mm

 Weight   6.2kg

Guinea fowl sculpture

Text Box: Guinea fowl sculpture, guinea fowl sculpture, guinea fowl sculpture guinea fowl sculpture, guinea fowl  sculpture,, guinea fowl sculpture,
Text Box: Guinea fowl sculpture, guinea fowl sculpture, guinea fowl sculpture guinea fowl sculpture, guinea fowl sculpture,, guinea fowl sculpture,

Guinea fowl Pewter finish

Guinea fowl mixed metals